Pitanja i odgovori

Najčešće postavljana pitanja i odgovori

Vozilo je moguće registrovati maksimalno 30 dana pre isteka registracije. Podnoseći zahtev za registraciju 30 dana ranije neće doći ni do kakvih promena na novoj registracionoj nalepnici i novoj polisi osiguranja od autoodgovornosti. Šta to zapravo znači u praksi? Ako registracija ističe 5. avgusta 2014. godine, vozilo se može registrovati već 6. jula 2014. sodine. Registracija vozila će važiti do 5. avgusta 2015-te godine. Registracija od 30 dana pre isteka se najčešće praktikuje kada je vlasnik vozila sprečen da vozilo registruju nekoliko dana pre isteka registracije ili je vozilo u vreme isteka registracije u inostranstvu.
U slučajevima kada je vozilo u vreme isteka registracije u inostranstvu a registrovano je ranije pre isteka (dok je bilo u zemlji) treba voditi računa da zeleni karton (ako je potreban za inostranstvo) bude i za staru i za novu polisu, što praktično znači da morate imati dva zelena kartona. Savete i smernice u vezi registracije vozila možete pročitati u našoj sekciji "Uputstva za registraciju vozila".

U sledećem tekstu se nalaze koraci koji su bitni kada se prenos vlasništva vozila vrši sa fizičkog lica na pravno lice. Ostali koraci se ne razlikuju od klasične procedure prenosa vlasništva. Pravno lice u ovom tekstu koje kupuje automobil može biti obveznik PDV-a a i ne mora biti u sistemu PDV-a.

Sklapanje (potpisivanje) kupoprodajnog ugovora između fizičkog lica i pravnog lica se vrši u opštini.

Prodavac (fizičko lice) treba da kod sebe ima ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu. Kupac (pravno lice) treba da ima: pečat firme, ličnu kartu, kopiju apr obrasca i ovlašćenje od firme da može da izvrši potpisivanje kupoprodajnog ugovora. Ovlašćenje mora biti odštampano na memorandumu firme koja kupuje vozilo. Primer blanko ovlašćenja od firme možete skinuti ako kliknete na link: ovlašćenja od firme da fizičko lice može prodati vozilo (punomoć).
Po potpisivanju kupoprodajnog ugovora odlazi se u poresku upravu opštine prodavca gde se kao što je ranije objašnjeno (klasičan prenos vlasništva) vrši plaćanje poreza u visini od 2,5% od procenjene vrednosti vozila. Ostali koraci se ne razlikuju.

Osoba koja je ovlašćena da upravlja tuđim motornim vozilom i za to ima pisano ovlašćenje koje mora biti overeno u sudu ili opštini ne može trećem licu izdati takvo ili slično ovlašćenje. Ovlašćena osoba može raditi samo one pravne radnje nad motornim vozilom koje su navedene u ovlašćenju. Takvo ovlašćenje pored ostalih elemenata treba da ima i rok važnosti, tj. do kada važi. Primer ovlašćenja možete skinuti u odeljku Dokumentacija na našem sajtu.

U sledećem tekstu se nalaze koraci koji su bitni kada se prenos vlasništva vozila vrši sa pravnog lica na fizičko. Ostali koraci se ne razlikuju od klasične procedure prenosa vlasništva. Razlikuju se dva slučaja: pravno lice (prodavac) je obveznik PDV-a a i pravno lice (prodavac) nije u sistemu PDV-a.

Pravno lice (prodavac) je obveznik PDV-a

Prodavac (pravno lice) izdaje kupcu (fizičkom licu) fakturu na kojoj se nalazi cena sa iskazanim PDV-om

Iskazana vrednost cene vozila mora biti što bliže tržišnoj i najbolje je formirati na osnovu kataloga za procenu vrednosti vozila Kupac (fizičko lice) preuzima fakturu i vrši uplatu navedenog iznosa na račun prodavca. U ovom slučaju kupac ne plaća porez na prenos vlasništva i ne pravi se kupoprodajni ugovor, već se umesto kupoprodajnog ugovora koristi faktura i uplatnica kao dokaz o uplati fakturisanog iznosa. Faktura i uplatnica se prilažu uz dokumentaciju u MUP-u
Pravno lice (prodavac) nije obveznik PDV-a
Prodavac (pravno lice) izdaje kupcu (fizičkom licu) fakturu
Iskazana vrednost cene vozila mora biti što bliže tržišnoj i najbolje je formirati na osnovu kataloga za procenu vrednosti vozila Kupac (fizičko lice) preuzima fakturu i vrši uplatu navedenog iznosa na račun prodavca. U ovom slučaju kupac plaća porez na prenos vlasništva pa se pravi kupoprodajni ugovor koji se kasnije uz ostalu dokumentaciju zajedno sa fakturom prilaže u MUP

Procedura registracije je normalna ako je registracija vozila istekla do 30 dana. Te procedure možete videti ovde.

Ako je registracija istekla više od 30 dana po zakonu ste u obavezi da vratite tablice i saobraćajnu i da Vam se izdaju nove tablice i saobraćajna, što pravi dodatni trošak.Dodatni trošak čine cena novih registarskih tablica i cena saobraćajne dozvole.

Odjava vozila se vrši kada vlasnik vozila ne želi da registruje vozilo ili prilikom prenosa vlasništva vozila kada vozilo menja registraciono područije (prodavac je iz jednog a kupac iz drugog grada).
Potrebna dokumenta za odjavu vozila:

Registracioni list - popunjen (ne ručno - bez pečata)
Napomena:blanko registracioni list možete skinuti OVDE (umesto crvenih slova upišite vaše podatke i prebacite slova u crnu boju)
Dokaz o uplati R.A.T. (Republička administrativna taksa) u iznosu od 650,00 na ime odjave motornog vozila
Fotokopija overenog kupoprodajnog ugovora sa dokazom o plaćenom porezu
Saobraćajna dozvola
Lična karta vlasnika ili ovlašćenog lica
Registarske tablice
Ko sve može odjaviti vozilo:

Vlasnik vozila
U slučaju smrti vlasnika vozilo može odjaviti bračni drug ili srodnik iz prvog naslednog reda
Takse koje se plaćaju za odjavu vozila:
Ne plaćaju se takse

Postupak za izdavanje registracionih tablica u slučaju gubitka jedne registarske tablice se sastoji od sledeća tri koraka:

Neophodno je prijaviti nestanak tablice u SUP-u na čijoj se teritoriji desio nestanak, nakon čega ćete dobiti potvrdu iz istog SUP-a o nestanku tablice.
Sa potvrdom i plaćenim taksama za nove tablice ( 2 uplatnice), takse za novu saobraćajnu (2 uplatnice), takse za novu nalepnicu (2 uplatnice), potrebno je uplatiti i administrativnu taksu.
Na kraju je potrebno otići u bilo koji SUP i na šalteru predati preostalu tablicu, potvrdu o izgubljenoj tablici, i sve dokaze o uplati navedenih taksi.

Postavite pitanje

Ne možete da nađete odgovor?
Slobodno nam se obratite i postavite pitanje. Potrudićemo se da u što kraćem roku odgovorimo.